Menu
Menu
REZERVASYON

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU'NA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. İşbu aydınlatma metninin amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) kapsamında- Kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, işlenme yöntemi ve amacı, hukuki nedenleri, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği ve ilgili kanunun kapsamındaki haklarınız konusunda sizleri en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

Hapimag Turistik Yatırım ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") olarak Veri Sorumlusu sıfatı altında, kişisel verilerinizi aşağıda izah etmiş olduğumuz şekilde ve resmi mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekte, kaydetmekte, aktarmakta, paylaşmakta ve saklamaktayız.

Şirketimiz, işbu “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin Aydınlatma Metni”ni yürürlükteki resmi mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme hakkını saklı tutar.

 1. Kişisel verilerin Toplanması, İşlenmesi, Toplanma Yöntemi, İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Şirket'imiz tarafından verilen hizmetler veya faaliyetler sebebi ile, ayrıca yasadan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülükleri ekskiksiz ve doğru şekilde yerine getirebilmek amacı ile Şirket'imize iletmiş olduğunuz veya Şirket'imizin gerçekleştirdiği faaliyet ve işlemler çerçevesinde edinmiş olduğu her türlü kişisel verileriniz; gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların düzenlemeleri gerekse akdettiğimiz sözleşmeler nedeniyle, KVKK gereğince ve KVKK’da çizilen sınırlar dahilinde otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle, gerek Şirket merkezi aracılığı ile gerekse internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalar ile Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım durumunda, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak elde edebilecek, kaydedilecek, depolanabilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncellenebilecek, değiştirilebilecek, yeniden düzenlenebilecek, KVKK’nın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, aktarılabilecek, paylaşılabilecek, sınıflandırılabilecek, anonim hale getirilebilecek, ve Kanun'unda sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir. CRM (Müşteri İlişkileri Yöntemi) benzeri uygulamalar ise kişisel verileriniz ile sizlere sunduğumuz hizmet kalitesinin arttırılması ile satış ve pazarlama faaliyetleri çalışmaları kapsamında kullanılacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket'imiz ve Şirket'imiz ile ilişki içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirket'imiz tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması, Şirket'imiz tarafından sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirerek sizlere önerilmesi, bu hizmetlerin kalitesini arttırmak, şirketimizin satış, pazarlama ve sair faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, Şirketimizin faaliyet ve hizmetleri ile ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin hizmet politikalarının yürütülmesi amacıyla kullanılabilecek  ve KVKK’nin 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz Şirket'imiz tarafından müşterilerine, çalışanlarına ve diğer üçüncü kişilere farklı kanallarla ve farklı hizmetler sunabilmek, Şirket’in düzenlediği organizasyon ve etkinlikleri duyurabilmek ve bu kapsamdaki faaliyetleri yürütmek amacıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

 1. Şirketimizin Kişisel Verilerinizi Kanunlar Gereği Açık Rızanız Olmaksızın İşleyebileceği Durumlar:

KVKK'nın 5.maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirket'imiz, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir.

 1. a)      İlgili kanunlarda öngörüldüğü hallerde
 2. b)      Fiili imkansızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması
 3. c)      Sözleşmenin ifası gereği,
 4. d)      Şirketimizin bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
 5. e)      Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması
 6. f)       Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 7. g)      Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
 8. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, açık rızanız bulunmadan yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/ kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

Toplanan söz konusu kişisel verileriniz Şirket'imiz tarafından sadece, müşterilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK m. 5 f.2’de öngörülen diğer hallerde Şirket'imiz tarafından hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirket'imiz tarafından siz müşterilerimize sunulan katma değerli hizmetler, fırsatlar ve olanaklar ve hizmet kalitesinin artırılması; Şirket’imizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini; Şirket’imizin ve Şirket’imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güveniliğin temini; Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; yurtiçinde veya yurtdışında (Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen şartlar dahilinde) bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, ilişki içerisinde olduğumuz diğer 3. Kişi gerçek kişi ve/ veya tüzel kişilere, ticari faaliyetlerimizi yürütmek çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

5.Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verileri Koruma Kanunu ‘nun 11. Maddesi Çerçevesinde Hakları

Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirket'imize iletmeniz durumunda, Şirket'imiz talebin niteliğine göre, en geç otuz gün içinde talebinizi ücretsiz sonuçlandıracaktır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca, Kişisel Veri Sahipleri olarak haklarınıza ilişkin talepleriniz kapsamında,

 1. a)      Başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
 2. b)      Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Veri Sorumlusu olarak Şirket'imiz tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçmez.

Bu kapsamda Kişisel Veri Sahipleri:

 1. a)      kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b)      kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c)      kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. d)      kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. e)      kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. f)       kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak  işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. g)      kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. h)      kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. i)        kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

 1. Kişisel Verilerin İşleneceği Süreler

KVKK’ya uygun olarak, işbu “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin Aydınlatma Metni”nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1 e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/ veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

KVKK’nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’imize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak Şirket'imize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirket'imize yapacağınız başvurularda, yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.hapimagseagarden.com/

adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Gümüşsuyu İnönü Cd., No:18, D:8, Beyoğlu, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK'da belirtilen diğer yöntemlerle gönderebilir veya ilgili formu bodrum@hapimag.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Paylaş
Share
© Copyright 2021 - Hapimag Sea Garden  - Tüm hakları saklıdır.
REZERVASYON
crosschevron-downchevron-right
error:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram